Thứ năm, 18 Tháng 7 2024
A+ R A-

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC(P1)

1. Công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Minh Sơn từ khi ra đời và phát triển trong cơ chế thị trường 19 năm. Để có được thành công như ngày hôm nay trước hết là sự tập trung thống nhất lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ, hội đồng quản trị và phải kể đến sự lao động gắn bó của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Đồng thời phải kể đến vai trò của Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt là Tổng Giám đốc Công ty.

Sự quản lý điều hành, lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty theo một quy trình tập trung và liên hoàn suốt từ trên xuống đến mọi đơn vị thành viên, giúp cho lãnh đạo cao nhất nắm bắt được cụ thể tình hình họat động, lao động và việc làm trong toàn bộ Doanh nghiệp, từ đó đề ra các quyết định biện pháp lãnh đạo kịp thời.

Lãnh đạo coi việc định hướng sự phát triển tổng thể là công việc đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Sự quan hệ của các phòng, ban, bộ phận trong Công ty là sự quan hệ hợp tác thực thi nhiệm vụ được Tổng Giám đốc chỉ đạo, đồng thời là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo trong việc quản lý, giúp đỡ và giám sát quá trình thực hiện các quyết định, chủ trương nhiệm vụ đã được đề ra.

Mọi chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty được lãnh đạo triển khai thực hiện thông qua kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm và tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm để xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và từ đó đề ra chính sách và mục tiêu cho năm tiếp theo và những năm tới.

Qua quá trình kinh doanh đầu tư xây dựng các công trình, lãnh đạo Doanh nghiệp luôn xác định rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực lao động. Lãnh đạo công ty đã không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhanh với xu thế hội nhập giúp cho họ tiến kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự năng động của cơ chế thị trường.

 Trong quá trình quản lý và điều hành thực hiện theo cơ chế thích hợp, khuyến khích người lao động chống lãng phí, tham ô và bảo đảm chất lượng công trình; luôn có những biện pháp sáng tạo, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đóng góp cho sự phát triển của Doanh nghiệp và xã hội. Mặc dù sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường phải bảo đảm nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao thu nhập cho người lao động, tích luỹ để mở rộng kinh doanh cho đơn vị nhưng lãnh đạo luôn quan tâm đem lại lợi ích chung cho xã hội. Doanh nghiệp đã có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, tỉnh nhà cũng như cho Công ty.

 

 


link lịch âm cho iphone 2024
Vest nam Đà Lạt
Vest cưới Đà Lạt
Thiết kế web Đà Lạt
Thiết kế web Nha Trang